Beschrijving van het project Supportcentre Tsurupinsk. Deze beschrijving geeft een beeld van de ontwikkeling van het project vanaf 2010 tot en met de voltooiing ervan in december 2012.

 

december 2012

Via onze partnerorganisatie in Lviv en andere contacten blijven we de ontwikkelingen volgen in het kindertehuis in Tsurupinsk. Dat leidt onder meer tot een follow-up-training in december 2012. Veel aandacht is toen besteed aan het opzetten van een voedingsprogramma ten behoeve van ondervoede kinderen. Ook is aandacht besteed aan het gebruik van de snoezelkamer, zie ook bijgaande foto’s. Met deze training sluiten we het project ‘supportcentre Tsurupinsk’ af. Voor de eindrapportage van dit project, klik hier.

 

 

juli 2012

 

De financiële afwikkeling van het project Tsurupinsk wordt nu afgerond. De totale projectkosten bedragen in afgeronde bedragen €   25.000,-- Van dit totaalbedrag bekostigt de NCDO € 5.000,-- , Wilde Ganzen € 8.000,-- en de werkgroep ‘mensen met een beperking’ van het OekU € 12.000,--

 

februari 2012

Bij het bezoek aan Tsurupinsk mei 2011 bleek dat ons oorspronkelijke plan van een supportcentrum voor de schoolverlaters uit het internaat door veranderde omstandigheden geen haalbare kaart meer was. In overleg met Wilde Ganzen en NCDO en in samenwerking met Socires in den Haag, hebben we een nieuwe bestemming gevonden voor het ingezamelde geld: een deskundigheidstraining (‘basic-care-training’) in ‘ons’ kindertehuis in Tsusupinsk voor verzorgend personeel en staf van de afdeling waar 100 ernstig gehandicapte kinderen verblijven. In november 2011 had al een soortgelijke door ons gefinancierde training plaatsgevonden in het internaat in Zaluchya.

Op 18 februari 2012 vertrokken Suzanne Ruijters (logopediste en ervaringsdeskundige) en collega Christine Gemke (spelbegeleidster) beiden 30 jaar werkzaam bij Sherpa in Baarn, naar Tsurupinsk. Samen met een team ervaren trainers uit Lviv bestaande uit 5 fysiotherapeuten, een kinderrevalidatiearts en een psycholoog gaven ze een vierdaagse cursus, waarbij de nadruk lag op houding, voeding en spel. Er werd aangepast spelmateriaal aangeschaft. Daarnaast is er een snoozelruimte ingericht. Een  verslag van deze training kunt u hier lezen.

november 2011

Er hebben zich de laatste tijd een aantal ontwikkelingen in Oekraïne voorgedaan waardoor ons oorspronkelijke plan helaas geen doorgang kan vinden. Het betreft ontwikkelingen op het gebied van het kopen van vastgoed en ook  personele aangelegenheden, zowel binnen de NGO als het kindertehuis. Wij zijn op dit moment dan ook een nieuw plan aan het schrijven dat met de Wilde Ganzen en de NCDO zal worden besproken. Ook dit plan zal gericht zijn op het verbeteren van de situatie van kwetsbare kinderen in Oekraïne. Zodra daar iets over bekend is, zullen wij dat melden op deze website.

maart 2011

  Gedurende de gehele actieperiode zijn er door diverse particulieren acties gedaan. Deze acties en gewoon spontane giften, welke gestort zijn op de rekening van Wilde Ganzen, hebben het resterende benodigde geld opgebracht, zodat we nu de inzamelingsactie voor dit project kunnen afronden. De werkgroep gaat nu het pand aankopen in Oekraïne. Onderzocht wordt momenteel hoe dit het meest verantwoord kan plaatsvinden. Van de aankoop van dit pand houden wij u natuurlijk op de hoogte.

4 maart 2011

Benefietconcert in Theater de Musketon in Utrecht. Tijdens het concert traden op Close Focus uit Utrecht en Het Lysenko Koor uit Nieuwegein. Beide koren traden belangeloos op, terwijl ook de Musketon tegen minimale kosten kon worden gebruikt. Vele mensen hebben zich ingespannen om een goed gevulde zaal te bewerkstelligen. Het talrijke publiek genoot zichtbaar van het mooie concert.
Na afloop volgde een gezamenlijk “Mno haja lita”, welke zelfs gedeeltelijk door de zaal werd meegezongen. De opbrengst van dit concert was mede door alle bovengenoemde steun, ruim € 2.600,-. Dit werd na het concert bekend gemaakt.

27 februari 2011

Start vastenactie in de Antoniuskerk te Utrecht. Deze parochie stelt deze inzameling geheel aan ons project beschikbaar. In de eucharistieviering vertelde Paul Hakkennes over het project in Tsurupinsk en zong hij een Oekraïns lied als inleiding op deze actie. Dank aan pastor G.J. Westerveld en zijn kerkbestuur. De opbrengst was € 1.200,-

december 2010

 Met een enthousiaste groep mensen van Het Lysenko Koor werd de Sinterklaasactie afgerond. Het resultaat was € 520,-.

 

oktober 2010

Start handdoekenactie: 75 handdoeken werden besteld. De handdoekenactie bracht € 280,- op. 

september 2010

Contacten gelegd voor benefietconcerten.

mei/juni2010

 

Goedkeuring van het project door Wilde Ganzen en NCDO. Brieven/mails naar donateurs, Rotary- en Lions-clubs. Aanschrijven fondsen. De gezamenlijke fondsen en donateurs hebben zo’n € 5.000,- opgebracht, waarvoor hartelijk dank.

2010 Tsurupinsk: supportcentrum voor schoolverlaters met een lichamelijke functiebeperking

Wij vragen uw aandacht voor dit nieuwe project.

Het gaat hier om een internaat voor jongeren met een fysieke beperking en tevens school. Er wonen zo’n 200 kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar. Deze kinderen zijn verdeeld over twee categorieën, nl. kinderen met een lichamelijke beperking (amputaties, visuele beperkingen e.d.) en kinderen die bedlegerig, deels meervoudig gehandicapt zijn. De instelling telt 232 medewerkers. Ook zijn er enkele artsen in dienst, een psycholoog, logopedisten, fysiotherapeuten.

De kinderen uit de eerste categorie hebben als perspectief aansluiting op de reguliere (onderwijs)voorzieningen om zo hun plek in de samenleving te verwerven. Dit is echter bepaald niet vanzelfsprekend: als mens met een beperking is je maatschappelijk uitgangspunt in Oekraïne een stevige achterstandspositie onder invloed van allerlei diep gewortelde vooroordelen. Voorzieningen ontbreken en dan nog de problematische sociaaleconomische werkelijkheid van het land. Armoede en criminaliteit liggen op de loer. Jaarlijks maken 12 tot 18 jongeren op de leeftijd van 18 jaar de overstap van Tsurupinsk naar een reguliere beroepsopleiding.

In de realisering van de aansluiting op het reguliere onderwijs en samenleving speelt de volgende instantie een belangrijke rol:  de NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie), genaamd Kiev Children and Youth Support Centre met als contactpersoon Bogdan Bashtovy te Kiev (zijn lezing op de Oekraïne-dag in Utrecht 17 oktober 2009 staat in het rechter rijtje van deze website). Deze NGO is uit op een versterkt maatschappelijk bewustzijn van de jongeren, maar ook doet zij aan bewuste beïnvloeding van de maatschappelijke beeldvorming ten aanzien van mensen met een lichamelijke functiebeperking. In Kiev zijn in het daar opgezette supportcentrum al behoorlijk wat ervaringen opgebouwd. Daarbij is ook aandacht voor maatschappelijke beeldvorming.

Wat wil de werkgroep 'Mensen met een lichamelijke functiebeperking' van de OeKU betekenen voor Tsurupinsk en NGO?

Wij streven naar de realisering van een supportcentrum in de vorm van een woning in de stad beheerd door de NGO, die als ondersteuningspunt moet kunnen dienen voor de schoolverlaters van Tsurupinsk, waarbij gedacht wordt aan:

1.maatjesproject
2.ontmoetingspunt/logeerplek
3. advies en begeleiding.

Zo’n supportcentrum is een grote wens en naar het oordeel van de NGO een uitstekend en veelzijdig instrument om op basis van ervaringsdeskundigheid praktisch en gericht bij te kunnen dragen aan de oplossing van alledaagse problemen, de versterking van zelfbeeld en zelfstandigheid van schoolverlaters van Tsurupinsk. Als werkgroep hebben wij ons ten doel gesteld om de aankoop van een geschikte woning in Tsurupinsk te realiseren in nauwe samenwerking met de NGO. Deze woning zal worden aangepast en dienst doen als supportcentrum. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van € 30.000,-- De inrichting en aanpassing zal door de NGO gefinancierd worden. Professionele steun voor het runnen van het supportcentrum zal geleverd worden vanuit het internaat. Belangrijk is dat leerlingen zelf een centrale rol spelen in de realisering van de doelstellingen van het project. Behalve het directe ondersteunende effect van het supportcentrum op de onderwijsdeelname van de schoolverlaters is het project tevens van groot belang als positieve beïnvloeding van de beeldvorming ten opzichte van mensen met een lichamelijke functiebeperking.

 Onderstaand een paar foto's van een werkbezoek in december 2010.

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens