Projectplan

Doel van het project:

a.    Het geven van een vierdaagse basic care-training ter verbetering van de zorg in de vijf nieuwe dagcentra voor kinderen met meervoudige beperkingen in de regio Ivano–Frankivsk.

b.    Investeren in hulpmiddelen, speel en oefenmateriaal.

Beschrijving.

Alle vijf de dagcentra in Ivano–Frankivsk, waarop ons project zich richt,  zijn nieuw. Deze centra voor dagopvang en dagbehandeling betekenen een grote vernieuwing ten opzichte van de bestaande kindertehuizen. Vertrekpunt nu is de woonsituatie - en dus de relatie - van het kind bij/met zijn of haar ouders. Dit in grote tegenstelling tot de praktijk van de bestaande (residentiële) kindertehuizen, waar praktisch sprake is van wees zijn of waar in elk geval een grote kloof bestaat tussen ouders en kinderen, nog afgezien van de geïsoleerde ligging van deze tehuizen buiten de gemeenschap.

In drie centra verblijven er per centrum 16 kinderen, in de twee andere centra gaat het om 8 kinderen elk. Het totaal bedraagt 64 kinderen. Een team van zeven specialisten en therapeuten is verbonden aan de vijf centra, naast de verzorgenden in elk van deze vijf instellingen. Het probleem is dat de basisopleiding van deze specialisten zowel als van de verzorgenden in Oekraïne niet voorziet in basale kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken met kinderen met een beperking. Zij zijn feitelijk niet bevoegd op dit terrein van dienstverlening, in het bijzonder waar het kinderen met een ernstige, meervoudige beperking betreft. De verbetering van de competenties van de teamleden van de nieuwe dagcentra zal voorzien in verbetering van de dienstverlening voor de kinderen met een beperking en meer steun voor de gezinnen. Het gaat dan om basale vaardigheden bij de behandeling, voeding, motorische ontwikkeling, spel en communicatie, gevoegd bij een kindgerichte benadering. Ook de ouders van de kinderen zullen aan de training deelnemen.  Dit zal ondersteunend werken (empowerment) en deze ouders zullen meer kennis en vaardigheden opdoen ten bate van de omgang met hun kind.

De investering in hulpmiddelen, spel- en oefenmateriaal zijn daarbij van wezenlijk belang. Vanwege de economische crisis in Oekraïne, is er een gebrek aan hulpmiddelen (aangepaste stoelen, staplanken) om de uitgangshoudingen van een kind met meervoudige beperkingen in een dagcentrum te kunnen variëren en daarmee drukplekken, misvormingen, contracturen, botbreuken te voorkomen en functionele activiteiten (eten, spelen) te verbeteren.

Tijdsplanning: het project start op 1 juni 2014 en zal zijn afgerond op 1 juni 2015.

De concrete activiteiten in dit project zijn:

De cursus basiszorg is een beknopte, toegankelijke en praktische cursus om de kennis van de behandeling, het toepassen van technieken en professioneel gedrag te verhogen, en zo de ontwikkelingsmogelijkheden en de (voedings-)situatie van kinderen met een beperking te verbeteren. De werkwijze is als volgt:


1 . Enkele weken voorafgaand aan de cursus bezoekt een project assistent de dagcentra om de situatie te beoordelen en om de cursus te introduceren.

2 . Vervolgens vindt de training plaats. Binnen een tijdspanne van vier dagen zullen de volgende onderwerpen worden gepresenteerd :

·         piramide van Maslow (vergelijkbaar met de 8 bestaansdomeinen van Schalock);

·         communicatieniveaus, leren observeren en signalen herkennen, interactie;

·         visuele en grove/fijne motorische uitdagingen;

·         eten en drinken: normale ontwikkeling, problemen, hoe te verbeteren;

·         aanbieden van verschillende zit- en lighoudingen;

·         aanpassingen, tiltechnieken;

·         spel;

·         ondervoeding, reflux en longontsteking, cerebrale parese;

·         zorgplan (of liever: verslaglegging) als uitgangspunt van het verlenen van de dagelijkse zorg.


De cursus bestaat uit theorielessen, praktische oefeningen om kennis om te zetten in eigen ervaring en sessies om technieken te oefenen met de kinderen. Ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de centra worden gebruikt om de lessen herkenbaar en inzichtelijk te maken, zelfs voor degenen die minder of geen opleiding hebben genoten. Hoewel het in deze cursus om basisvaardigheden gaat is de cursus, zo leert de praktijk, een echte eyeopener voor deelnemers.

Het docententeam uit Lviv bestaat uit een kinderrevalidatiearts/ neuroloog en drie fysiotherapeuten met verschillende specialisaties. Ze zijn professionele, ervaren docenten met relevante expertise.

3 . Als follow-up zal één van de docenten na drie maanden de centra bezoeken, om de doorwerking van de opgedane kennis en inzichten te evalueren en vragen uit het team en/of problemen die zich in tussentijd hebben voorgedaan te bespreken.

Het concrete resultaat:

·         therapeuten, verzorgers en ouders beschikken individueel over meer kennis en vaardigheden; op teamniveau zal een professionelere werkwijze het resultaat zijn, onder meer als gevolg van het werken met zorgplannen;

·         betere voorzieningen: de met de training samenhangende investeringen zullen op materieel niveau mogelijkheden bieden om de opgedane kennis en inzichten ook toepasbaar te maken, hetgeen ook de implementatie van deze kennis en daarmee de duurzaamheid van het project ten goede zal komen;

·         kinderen zullen als gevolg van een verbeterde werkwijze en de verruimde mogelijkheden  een meer adequate zorg ontvangen en meer ontwikkelingskansen ervaren.

Toekomstperspectief:

·         Van de uitvoering van het project zal een positief effect uitgaan op de thuissituatie van de kinderen. Kinderen zullen hierdoor langer thuis en in de eigen gemeenschap kunnen verblijven. Deze zichtbaarheid van de kinderen in de gewone samenleving zal hun integratie en emancipatie ten goede komen;

·         Wij verwachten dat de ontwikkeling van en in de dagcentra ook een olievlekwerking zal hebben op andere regio’s. Onze partner in Oekraïne zal zeker hiervoor aandacht vragen;

·         De investeringen die wij in het kader van ons project zullen doen hebben niet alleen een onmiddellijke praktische functie binnen de vernieuwende werkwijze, maar zullen ook bijdragen aan het vergroten van kennis op het gebied van hulpmiddelen en (revalidatie)mogelijkheden;

·         De inzet van ons project is een concrete en duurzame bijdrage tot de verbetering van de kwaliteit van leven voor kinderen met een beperking.

Aanvullende gegevens